วันที่ 25 เม.ย.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และคุณวุฒิการศึกษานั้นต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนได้รับรอง ประจำปี 2562 จำนวน 2,700 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สังกัดหน่วยงาน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 จำนวน 1,000 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครบุคคลภายนอก (เพศชาย) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 700 อัตรา และผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่น จำนวน 300 อัตรา ,ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ) สังกัดหน่วยงาน ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 1,700 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครบุคคลภายนอก (เพศชาย) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 9 (สงขลา, ตรัง, พัทลุง, สตูล, ยะลา, ปัตตานี, และนราธิวาส) โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 1,190 อัตรา และบุคคลทั่วไป จำนวน 510 อัตรา

ทั้งนี้กำหนดเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ในระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 1พฤษภาคม2562 ผ่านทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org เท่านั้น สอบข้อเขียนในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.policeadmission.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังกองการสอบกองบัญชาการศึกษา เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2941 3162, 0 2941 2698 และ 0 2941 1928

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์ว่า การสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำรวจนั้น เป็นไปภายใต้หลักสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ดำเนินการคัดเลือกในรูปแบบคณะกรรมการทุกขั้นตอน และแจ้งเตือนมายังผู้ที่สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุกท่าน อย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เรียกรับผลประโยชน์ โดยแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้เป็นข้าราชการตำรวจได้ ตลอดจนขบวนการชักชวนให้กระทำการทุจริตในขั้นตอนต่าง ๆ เพราะนอกจากจะถูกตัดสิทธิในการรับคัดเลือกแล้ว การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและการตรวจสอบที่เข้มงวด รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแก่ผู้กระทำความผิดทุกราย

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวอีกว่าหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดในลักษณะดังกล่าว โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ พลตำรวจตรี อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รองผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการกองบัญชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 08 1376 9646 พลตำรวจตรีหญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ ผู้บังคับการกองการสอบ หมายเลขโทรศัพท์ 09 3465 1000 ตำรวจภูธรภาค 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3622 5225 ตำรวจภูธรภาค 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3827 8201 ตำรวจภูธรภาค 3 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 1389 ตำรวจภูธรภาค 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0 4346 5739 ตำรวจภูธรภาค 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5482 9882 ตำรวจภูธรภาค 6 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5622 2251ตำรวจภูธรภาค 7 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3425 4312 ตำรวจภูธรภาค 8 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7740 5423 ตำรวจภูธรภาค 9 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7321 2870 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2279 9520-34 ต่อ 51113 หรือ 08 9689 8208

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน