จากปกติ ตี 5 ถึง 3 ทุ่ม ขณะผู้ใช้บริการขอเวลาเดิมตี 4 ครึ่ง เตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาเวลาที่เหมาะสม เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก

นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อมกทม. กล่าวว่า จากที่มีประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะสวนจตุจักร ขอให้ กทม. พิจารณาทบทวนเวลาเปิดบริการสวนจตุจักรจากเดิมเปิดเวลา 04.30 น. เป็นเวลา 05.00น. ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้บริการสวนจตุจักรได้อย่างเต็มที่นั้น การกำหนดเวลาเปิดให้บริการสวนสาธารณะของกทม.เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกทม.ว่าด้วยการดำเนินงานของสวนสาธารณะ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 ก.พ.62 ซึ่งกำหนดให้สวนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมเปิดบริการตามปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 21.00 น.

ในกรณีที่จำเป็นต้องกำหนดวันและเวลาเปิดบริการนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาในประเด็นเวลาเปิดปิดสวนจตุจักรให้เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการทุกคนเป็นสำคัญ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วสร็จโดยด่วนต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance