นางมาเรีย ชิน อับดุลละห์ ประธานกลุมสัญญะประชาชนที่เรียกตัวเองว่าเบอร์ซีห์ เปิดเผยว่า ทางกลุ่มจะออกมารวมตัวชุมนุมประท้วงกรณีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกองทุนพัฒนามาเลเซียเบอร์ฮัด หรือวันเอ็มดีบี เพื่อรณรงค์ให้สาธารณะตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบัน แสดงจุดยืนที่แข็งขันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการทรยศหักหลังต่อความไว้วางใจ แต่ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการกำหนดวัน เวลา หรือสถานที่ อย่างไรก็ตาม ทางตำรวจก็ได้อนุญาตให้มีการรวมตัวได้ ตราบที่ไม่ขัดต่อกฎหมายการรวมตัวโดยสันติ หรือ พีเอเอ ปี 2012

กองทุนประกันวินาศภัย