นายประยูร ช่วยแก้ว รักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวถึงการที่ศาลปกครองกลางรับคำฟ้องไว้พิจารณา และไต่สวนในที่ 22 เม.ย.นี้ เวลา 10.00 น.ว่า ขสมก.ยังขึ้นค่าโดยสารต่อไปตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง โดยจะมีผลตั้งแต่เวลา00.01น.ในวันที่ 22 เม.ย.พร้อมไปชี้แจงตามคำสั่งศาลปกครองกลาง เนื่องจากศาลฯให้ไปชี้แจง ไม่ได้มีคำสั่งให้ชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารแต่อย่างใด ส่วนหลังจากศาลฯจะมีคำสั่งออกมาอย่างไร ขสมก.ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ ขสมก.ได้ประชาสัมพันธ์การปรับขึ้นค่าโดยสารรถขสมก.ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมกับทำความเข้าใจกับพนักงานทั้งหมดและเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งจะปรับค่าโดยสารแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกในวันที่ 22 เมษายน 2562 ถึง 7เมษายน 2563 จะยังปรับไม่เต็มเพดานห ลังครบปีจะปรับขึ้นส่วนที่เหลือ เช่น รถธรรมดาเก็บ 6.50 บาท เป็น 8 บาท

อย่างไรก็ตามยืนยันว่า ราคาค่าโดยสารที่ปรับขึ้นไม่เกี่ยวกับค่าเชื้อเพลิง เนื่องภาคเอกชนเสนอแนวทางขอปรับมาหลายครั้ง เพราะค่าโดยสารที่ผ่านมาต่ำกว่าต้นทุน และราคาไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง อีกทั้งไม่ได้ปรับขึ้นมานานหลายปีส่งผลให้รถ ขสมก. และรถร่วมหลายรายขาดทุนต้องล้มกิจการ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง กล่าวว่า อัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทาง มีวิธีการคำนวนและพิจารณาจากโครงสร้างต้นทุนต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการขนส่งทางบก ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ประกอบกับจะมีการปฎิรูปรถเมล์ทั้งระบบ ทั้งขสมก.และร่วมบริการ ซึ่งมีเงื่อนไขในการปรับปรุงคุณภาพบริการทั้งหมด มีการปรับเส้นทางรถเมล์ มีการออกใบอนุญาตใหม่ และการจัดหารถโดยสารใหม่ เป็นต้น

“เงื่อนไขต่างๆ อยู่ในแผนการปฎิรูปรถเมล์ จะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพต่างๆ เรื่องต้นทุน และค่าโดยสารที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะ แต่หาก ศาลมีคำสั่งอย่างไร ก็ต้องปฎิบัติตาม แต่ขณะนี้ ยังไม่มีคำสั่งใดๆ ค่าโดยสารจะยังเป็นไปตามมติคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง”

สำหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีมติให้ปรับอัตราค่าโดยสารรถประจำทางสาธารณะ ประกอบด้วย1.รถโดยสารธรรมดา (ครีมแดง) ราคา 8 บาท ,2.รถโดยสารปรับอากาศ 3.รถปรับอากาศ (ครีมน้ำเงิน) ราคา 12-20 บาท ตามระยะทาง ,รถปรับอากาศยูโรทู (สีส้ม) ราคา 13-25 บาท ตามระยะทาง,รถปรับอากาศใหม่ (สีฟ้า) ระยะทาง 4 กม. แรก ราคา 15 บาท , ระยะทาง 4-16 กม. ราคา 20 บาท , ระยะทาง 16 กม. ขึ้นไป ราคา 25 บาท กรณีผู้โดยสารใช้ทางด่วน ให้กำหนดค่าทางด่วน เพิ่มจากค่าโดยสารปกติ 2 บาทต่อคนต่อเที่ยวและรถบริการตลอดคืน ให้กำหนดค่าธรรมเนียมบริการตลอดคืน เพิ่มจากค่าโดยสารปกติ 1.50 บาทต่อคนต่อเที่ยว ส่วนรถร่วมบริการฯ ขสมก. ปรับขึ้นในอัตรา 1 บาท จาก 9 บาท เป็น10 บาท ขณะที่รถ บขส. และรถร่วมให้ปรับราคาขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 10