นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด นายทะเบียน สมาคมฯ น.ส.หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นายกานต์ เหมสมิติ รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นายมณเฑียร อินทะเกตุ กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นายณัฐนันท์ จุฑากรณ์ กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ พร้อมด้วยนายอนุวัฒน์ จงยินดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มูลนิธิเอสซีจี น.ส.ศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทเอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2562 จำนวน 82 ทุนๆละ 5,000 บาทเป็นจำนวนเงิน 410,000 บาท และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 10 ทุนโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิซิเมนต์ไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ส่วนกรณีที่ไม่ได้มารับทุนในวันที่ 21 เมษายน สมาชิกต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป(เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)