เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ ชายทะเลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางพระ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีแห่พญายม - สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงความกตัญญูที่มีต่อบรรพชน ที่สร้างกุศโลบายในการจรรโลงใจให้กระทำความดี มีความละอายต่อบาป และยังถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปลดปล่อยทุกข์ภัยไปกับองค์พญายมจำลอง อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาไทย ทำนุบำรุงมรดกทางวัฒนธรรมให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลบางพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ให้การสนับสนุนการสืบสานประเพณีดังกล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance