เสือตัวที่ 6

ปัญหาไฟใต้ที่ไม่จบง่ายๆ ก็เพราะมีตัวช่วยให้ปัญหาความไม่เข้าใจ ความคับข้องใจ ความเห็นต่างของคนในพื้นที่กับคนไทยทั่วไปรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังคงดำเนินต่อไปโดยผ่านเงื่อนไขในทุกโอกาสที่สามารถกระทำได้ แม้การมุ่งช่วยเหลือของรัฐในการสนับสนุนพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง ก็ยังมีประเด็นปัญหาที่อาจเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่ฝ่ายแนวร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่เรียกกันว่า ตัวช่วยŽ ในการต่อสู้กับรัฐ นำไปจุดกระแสสร้างเงื่อนไขเพื่อหวังทำลายความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ที่จะมีต่อเจตนาดีของภาครัฐที่ดำเนินโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ โดยแนวร่วมเหล่านี้ มักจะหยิบยกประเด็นที่ผิดพลาดในเพียงบางจุด มาขยายผลให้ชาวบ้านคิดไปในทำนองว่ารัฐไม่มีความจริงใจในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อนำไปสู่ความเห็นต่างจากรัฐให้ดำรงคงอยู่ต่อไป ในขณะที่โครงการพัฒนาส่วนใหญ่ในพื้นที่ ล้วนประสบผลสำเร็จ สร้างความอยู่ดีมีสุขตามเป้าหมายโครงการ หากแต่ฝ่ายแนวร่วมขบวนการที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มต่างๆ กลับไม่หยิบยกความสำเร็จดังกล่าว มาทำความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐอย่างไม่เป็นธรรม

แม้กระทั่งโครงการก่อสร้าง "ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งใน "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก"ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" หมู่บ้านละ 2 แสนบาท ซึ่งเป็นโครงการเด่นของรัฐบาลนั้น ถูกแนวร่วมขบวนการโจมตีว่าถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบางแห่ง ไม่สามารถใช้งานได้ตามเป้าหมาย ในขณะที่ที่ผ่านมา หน่วยงานระดับจังหวัด ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการในภาพรวมนั้น อยู่ในระดับที่เรียบร้อยดี สามารถใช้งานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล หากแต่แนวร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดนเหล่านั้น กลับละเลยที่จะนำความสำเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐบาล ที่รัฐหวังจะแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกันของประชาชนในพื้นที่ ให้กลายเป็นสิ่งที่ล้มเหลวและไม่เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความผาสุกของคนในพื้นที่แต่อย่างใด

เหล่านี้คือความไม่ชอบมาพากลของกลุ่มคนที่เป็นแนวร่วมขบวนการที่ประสงค์จะขัดขวางการอยู่ดีมีสุข บนความเข้าใจกันของคนในพื้นที่กับคนไทยในภาคส่วนอื่นของประเทศอย่างน่าอายที่สุด การชี้นำข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนรอบด้านอย่างตรงไปตรงมาของกลุ่มคนที่ฝักใฝ่กับขบวนการร้ายแห่งนี้นั้น มีการดำเนินการทั้งการพูดคุยยุยงปลุกปั่นความเข้าใจผิดระหว่างมวลชนในพื้นที่กับรัฐ และการใช้การสื่อสารมวลชนผ่านโลกออนไลน์ที่ทันสมัยยิ่ง เป็นการกระทำอย่างเป็นขบวนการที่สอดประสานการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแยบยล ทั้งนี้ เพื่อทำลายความเชื่อมั่นของคนในพื้นที่กับรัฐ แทรกด้วยความเข้าใจผิดระหว่างคนในพื้นที่ที่มีต่อรัฐให้ออกห่างจากกันอยู่ต่อไป และนั่นคือการช่วยให้กลุ่มคนหัวรุนแรงติดอาวุธสามารถเคลื่อนไหวต่อสู้กับรัฐได้อย่างทรงพลังอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบัน

ในขณะที่การปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ของรัฐในโครงการดีที่ที่รัฐเร่งพัฒนาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่กลับไม่มีพลังมากพอในการสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีให้พี่น้องประชาชนที่มีต่อรัฐได้ในวงกว้างเท่าที่ควร หลายโครงการพัฒนาและการดำเนินการของรัฐเพื่อหวังแก้ปัญหาความเห็นต่างจนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงของฝ่ายขบวนการแบ่งแยกดินแดน จึงไม่บรรลุเป้าหมายปลายทางดังกล่าวเท่าที่ควร ในขณะที่ความคืบหน้าของรัฐในแก้ปัญหาความไม่เข้าใจของคนในพื้นที่ที่มีต่อรัฐกำลังเดินหน้าไปอย่างน่าพอใจ หากแต่ความเข้าใจรับรู้ของคนในพื้นที่กลับถูกปิดกั้น จำกัดและบิดเบือนจากคนกลุ่มหนึ่งดังกล่าว ทั้งยังถูกแทรกปนไปด้วยปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งรัฐกำลังร่วมมือกันทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาที่รุมเร้าเหล่านั้นให้บรรเทาเบาบางลง

ตัวอย่างในกรณีของห้วงการเกณฑ์ทหารเพื่อรับใช้ชาติของชายไทยทั่วประเทศ รัฐจะต้องอาศัยจังหวะเวลานี้ ในการเข้ามาทำความเข้าใจกับพี่น้องในพื้นที่ โดยพยายามสร้างความเข้าใจรับรู้ให้กับคนในพื้นที่ว่า การเข้ามารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารนั้น เป็นสิ่งที่คนเหล่านั้น จะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับคนในพื้นที่อื่นของประเทศนี้ ดังความในใจของ มาซือนะ มะนาหิง แม่ของ มารูวรรณ วาเด็ง หนึ่งในชายไทยที่เข้าเกณฑ์ทหารว่า "อยู่ในพื้นที่น่ากลัว เป็นห่วงลูก ทั้งยาเสพติดและปัญหาอื่นๆ เยอะมาก...คิดว่าเป็นทหารแล้วจะได้พ้นจากปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ได้ ...อยากให้ลูกอยู่ในกรอบระเบียบ ลูกจะได้โตเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ เขาจะได้อยู่ในสังคมได้ ที่สำคัญคิดว่าดีกว่าอยู่ที่บ้าน เพราะวัยรุ่นเยอะมาก มีวัยรุ่นมากมายตกเป็นผู้ต้องสงสัย แต่ถ้าลูกเป็นทหาร ลูกจะได้รอดพ้นจากปัญหานี้ได้" เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในความหวังลึกๆ ที่อยู่ในใจของคนในพื้นที่ ที่รัฐจะต้องเร่งทำความใจและส่งเสริมความรู้สึกที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งความหวังเอาไว้ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ก่อนที่กลุ่มแนวร่วมจะสอดแทรกความร้าวฉานให้เกิดขึ้นอย่างที่ผ่านมาได้อีก