ผู้แทนพิเศษฯประชุมจัดชุดคุ้มครองพื้นที่ จชต. วางกำลัง 7,120 นาย ขณะที่ ‘มทภ.4’ เน้นการข่าวระวังป้องกัน

วันที่ 15 เม.ย. ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานประชุมเพื่อขับเคลื่อนความคืบหน้าในการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล ตามแผนงานเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4(ผอ.รมน.4) และพล.ต.สมพล ปานกุล รองผอ.รมน.4 และผู้บังคับกอง บังคับการควบคุม กองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วม

โดยที่ประชุมได้ติดตามจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังประจำถิ่นหรือคนในพื้นที่เป็นหลัก ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนของตัวเอง มีภาครัฐสนับสนุนและให้สวัสดิการ วันนี้สามารถบรรจุอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้และชุดคุ้มครองตำบล 164 ชุด รวมทั้งสิ้น 7,120 นาย อยู่ระหว่างการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการให้เหมาะสมและมีความปลอดภัย ดำเนินการได้ร้อยละ 77.73 มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความสงบในพื้นที่ มีการถอดบทเรียนและฝึกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การคัดเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่ให้กับชุมชนจะมีการตรวจสารเสพติดก่อนตามยุทธศาสตร์คนดี เพื่อให้ผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชน เป็นคนดี โดยจะมีการประเมินประสิทธิภาพตามหลักวิชาการให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ

พล.อ.ปราการ ได้ให้กำลังใจรวมทั้งรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องของการทำงานในระดับพื้นที่เพื่อนำไปขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายต่อไป ขณะที่ พล.ท.พรศักดิ์ กล่าวเน้นย้ำให้ชุดคุ้มครองตำบลทำงานประสานกับหน่วยกำลังในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการข่าว เพื่อป้องกันเหตุ สามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ให้ได้มากที่สุด