วันที่ 15 เม.ย.62 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “การเมืองแบบเดิม กับ ความสงบสุข” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,661 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ช่วงวันที่ 26 มีนาคม – 15 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งคิดว่าสอบได้หรือสอบตก ผลสำรวจ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 80.1 ระบุว่า สอบตก ร้อยละ 19.9 ระบุว่า สอบได้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 74.0 ระบุว่า การเมืองแบบเดิม นายกรัฐมนตรีคนเดิมหรือนายกรัฐมนตรีคนนอก จะนำปัญหาขัดแย้งให้กับคนในสังคมค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 26 ระบุว่า ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด นอกจากนี้ ร้อยละ 76.5 ระบุว่า การเมืองแบบเดิม นายกรัฐมนตรีคนเดิมหรือนายกรัฐมนตรีคนนอก จะได้รับการยอมรับจากการเมืองฝ่ายต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยถึงไม่ยอมรับเลย ขณะที่ร้อยละ 23.5 ระบุได้รับความยอมรับค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.9 อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข ร้อยละ 75.9 เห็นด้วยต่อการนำความขัดแย้งต่าง ๆ ไปคุยกันในแกนนำฝ่ายการเมืองมากกว่านำความขัดแย้งมาสู่กลุ่มประชาชน ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนเกือบทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขไม่อยากเห็นความขัดแย้งบานปลาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน