วันที่ 13 เม.ย.62 ณ อาคารสนามกีฬาเทศบาลตำบลรำมะสัก นายไพบูลย์ ศุภบุญนายอำเภอโพธิ์ทอง เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องานรื่นเริง เบิกบาน สำราญใจ สงกรานต์ไทย ที่รำมะสัก มีนายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีตำบลรำมะสัก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวตำบลรำมะสัก สืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ รดน้ำขอพร สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในกิจกรรมวันสงกรานต์ในครั้งนี้ จากนั้นสรงน้ำพระโดยพระสงฆ์ได้ให้พรมงคลแก่ชีวิต และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความเคารพนับถือ

ทางด้านนายประสิทธิ์ ปกป้อง นายกเทศมนตรีตำบลรำมะสัก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อธำรงและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความสนุกสนานรื่นเริงและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป