นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดโอกาสให้เยาวชนเกษตรบุตรของสมาชิกสหกรณ์ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 37) ได้เข้าพบ ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2562 เป็นระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 – มีนาคม 2563 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเขมินท์ทัศน์ วงษ์สารสนิท จังหวัดลำพูน อายุ 23 ปี ปัจจุบันเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกร ป่าซาง จำกัด จังหวัดลำพูน ประกอบอาชีพเกษตรกรด้านสวลำไย กล้วยไข่ กล้วยหอม และนายอนุชา เปียงสายตา อายุ 27 ปี ปัจจุบันเป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางเวียงฝาง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยครอบครัวทำสวนลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง โดยเยาวชนเกษตรไทยจะพักอาศัยและทำงานร่วมกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นและจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งการฝึกงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเกษตรไทยได้เรียนรู้เทคนิคการจัดการฟาร์ม เรียนรู้ทักษะการทำการเกษตรสมัยใหม่ รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน