เมื่อวันที่ 10 เม.ย.62 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์”รุ่นที่ 15 พร้อมทั้งให้โอวาทกับข้าราชการใหม่ในการที่จะต้องเข้าไปกำกับดูแลสหกรณ์ ให้มีความรู้เข้าใจบทบาทหน้าที่ เพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ พร้อมมอบนโยบายให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และรู้จักคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า สมกับเป็น”ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์” ที่ต้องเป็นทั้งคนเก่ง และคนดี พร้อมกันนี้ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 98 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน