วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา นายสุเทพ อินทะชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย ทั้ง 5 สถานศึกษา

นายอดุลย์ เครือยศ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย กล่าวว่า การจัดแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเข้าประกวดแข่งขัน นักเรียนจะได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน, ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน มีการฝึกฝนพัฒนาความรู้และผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ, เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ และเป็นการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลเมืองหนองคาย เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 17 ประเภท แบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับปฐมวัย, ประถมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.