วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมร่มไทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดหนองคาย กิจกรรมเวทีชุมชน Strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักย์ ทองเอี่ยม ประธานชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ซึ่งกำหนดให้ “รัฐ” ต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งสร้างกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน หรือ ชี้เบาะแส โดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการขยายผล Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตลงสู่เครือข่ายของสมาชิกในชมรม หรือ ในชุมชนที่สมาชิกในชมรมอาศัยอยู่ เพื่อปรับฐานวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างการรับรู้ความละอายในการทำทุจริตและร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตแก่กลุ่มเป้าหมาย และเป็นการยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคม และประเทศ ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีสมาชิก Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตในเขตอำเภอเมืองหนองคายและอำเภอสระ ใครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน.