เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณอรวรรณ ผลิตาพร หัวหน้าสำนักงานแรงงานจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน "โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน และผู้ประกอบการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ของสถานประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงโดยมี บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีทีเอส พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด จัดงานเปิดตัวหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัย แห่งแรกในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน และลูกจ้างของสถานประกอบการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ที่โรงแรมวังสำราญ นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี