เมื่อวันที่ 22 มี.ค.62 คุณนวลนภา คำกลิ่น ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เปิดงานวันวิชาการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ชมการแสดงของนักเรียน และจำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองโพ โดยมีคุณสุเทพ บุญประสพ อดีต ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ อ.สุภาภรณ์ มีมาลัย (อาจารย์แม่) คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน และบรรดาผู้ปกครองของเด็กนักเรียนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีครูพรทิพย์ ผ่องดี อาจารย์ฝ่ายวิชาการเป็นผู้บรรยาย

คุณนวลนภา กล่าวว่า เรียนผู้มีเกียรติทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคน วันนี้เป็นวันแห่งความภูมิใจของโรงเรียนและนักเรียนทุกคน ที่ตลอดทั้งปีการศึกษา 2561 ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์มากมาย จึงมีความภูมิใจที่จะนำเสนอผลงานวิชาการในวันนี้ สำหรับผลงานที่นำมาเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งอันน้อยนิดของนักเรียน และในโอกาสเดียวกันขอนำเสนอผลงานที่ภูมิใจ ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา

1.นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 และ 1 ใน 3 เหรียญทอง นักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย

2. โรงเรียนเป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3.ณ ปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพของเรา ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลหนองโพ ด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้

โรงเรียนของเรามีความพรัอมทางด้านอาคารสถานที่ ที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษา และก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมอยู่เสมอ​ มีครูและบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถ มีครูสอนตรงตามวิชาเอก รวมทั้งคณะครูมีความรัก และสามัคคีร่วมมือกันปฎิบัติงานอย่างเข้มแข็ง

โรงเรียนของเรามีผลสัมฤทธิทางการเรียนระดับชาติ ผลสอบ O-NET นักเรียน ป.6 และผลสอบ NT นักเรียนซั้น ป.3 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
4.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งและต่อเนื่อง และยังมีปัจจัยสนับสนุนอีกมากมายที่ให้โรงเรียของเราได้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่า มาให้กำลังใจบุตรหลานของท่าน ตลอดจนคณะครูและบุคลากรขงดรงเรียน ให้มีขวัญและกำลังใจที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียนของเราให้พัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป