โรงเรียนบ้านเขื่องคำจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับในระดับมัทธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนปฐมัวัย

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสุทัศ สันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่องคำเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันปัจฉิม ประจำปี 2561ของโรงเรียนบ้านเขื่องคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เพื่อมอบประกาศนียบัตรการศึกษาภาคบังคับ ของนักเรียนปฐมวัยและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นาย สมศรี อยู่คง ประธานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับในระดับชั้นมัทธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนปฐมวัยโดยก่อนการมอบใบประกาสนั้นทางโรงเรียนได้จัดทำพิธบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีของชาวอีสานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนอีกทั้งเพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวที่จะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะในด้านการศึกษาต่อหรือการดำเนิดชีวิตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติซึ่งการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตและในโอกาสเดียวกันคณะครูกรรมการสถานศึกษาได้มอบนักเรียนที่จบการศึกคืนให้ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานกลับคืนไปดำเนินการต่อไป