วันที่ 22 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง นำโดยนายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง บูรณาการร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแสวงหา จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การแนะนำให้ความรู้การดูแลสัตว์เลี้ยง “ คนและสัตว์ปราศจากโรคพิษสุนัขบ้า”ขึ้น

สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีในครั้งนี้ อำเภอแสวงหาได้เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการ และ นำร่องให้เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เป็นตำบลแรกในการ Kick Off รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งได้มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงของตนเอง ทั้งสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ ทำหมันเป็นจำนวนมาก นับว่าประชาชนต่างตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างดี เพื่อให้ตำบลใจดีปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป.