ผู้เลี้ยงกุ้งไทยกังวัล กุ้งนำเข้าจะกระทบราคาในประเทศวอนรัฐออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาตกต่ำ

จากสถานการณ์ราคากุ้งกุ้งขาวแวนนาไมไทยในช่วงนี้ปรับลดลงอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จับกุ้งในช่วงนี้ ราคากุ้งที่ตกต่ำ เป็นเพราะถูกกดดันจากราคาในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณผลผลิตกุ้งที่เพิ่มขึ้นจากหลายประเทศ เช่น เอกวาดอร์ อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม ประกอบกับ จากการคาดการณ์การผลิตกุ้งในหลายประเทศของปีนี้จะเพิ่มขึ้นเพราะได้รับการส่งเสริมการผลิตของรัฐบาลเต็มที่ อย่างอินเดียที่ตั้งเป้าจะผลิตกุ้งเป็น 1 ล้านตัน เพราะมีพื้นที่เลี้ยงกุ้งที่มีศักยภาพมาก จากแนวโน้มผลผลิตกุ้งที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยากดดันทำให้ราคากุ้งขาวแวนนาไมในตลาดโลกปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราคากุ้งไทยของเราด้วย

ราคากุ้งในประเทศไทยที่ตกต่ำในช่วงนี้ ถือว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้เลี้ยงกุ้งบางรายตัดสินใจชะลอการเลี้ยงออกไป เพราะไม่อยากเสี่ยงกับความผันผวนของราคา ทำให้ปริมาณการผลิตกุ้งไทยของทั้งปีอาจจะไม่เป็นตามเป้าหมายที่ 3.1 แสนตัน แต่ก็ประมาณกันว่าการผลิตของปีนี้น่าจะอยู่ที่ 2.9 แสนตัน ใกล้เคียงกับปี 2561 ที่ผ่านมา

อีกด้านหนึ่ง ปริมาณการผลิตกุ้งทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ก็ก่อให้เกิดความกังวลใจของผู้เลี้ยงกุ้ง ว่าจะมีกุ้งจากต่างประเทศอาจเข้ามา ซึ่งถ้าเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นจริง ก็จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมราคากุ้งไทยให้ลดต่ำลงไปอีก ดังนั้น สิ่งที่ผู้เลี้ยงกุ้งต้องการ คือ การให้ทุกฝ่ายช่วยกันปกป้องกุ้งในประเทศ โดยไม่นำเอากุ้งจากต่างประเทศเข้ามา เพราะปริมาณการผลิตที่ระดับ 2.9 แสนตัน น่าจะเพียงพอกับการบริโภคในประเทศและการผลิตเพื่อส่งออก

พร้อมกันนี้ การเพิ่มขีดความสามารถของผู้เลี้ยงกุ้งก็ยังมีความจำเป็น เพราะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเลี้ยงกุ้งหยุดเลี้ยง เพราะสู้ต้นทุนการเลี้ยงต่อไปไม่ไหว เช่น การลดค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นทุนการเลี้ยงที่สำคัญจึงจำเป็นต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้กุ้งไทยสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้ และน่าจะช่วยให้ผู้เลี้ยงกุ้งมีกำลังใจกล้าลงทุนต่อและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งต่อไปได้อย่างมั่นคง

ในภาพรวม อุตสาหกรรมกุ้งไทยเรา ยังมีศักยภาพเติบโตได้ เพราะกุ้งไทยคุณภาพสูง ไม่มีสารตกค้าง จนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ แนะนำให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการเลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่ขึ้น เพราะได้ราคาดีและมีตลาดรองรับ กุ้งขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การให้ความสำคัญกับการใช้ลูกพันธุ์กุ้งที่แข็งแรง ปลอดโรค มีอัตราการเติบโตเร็ว ควบคู่กับกระบวนการผลิตที่มีการบริหารจัดการน้ำและฟาร์มที่ดี มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้มงวด จะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนการเลี้ยง สามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกที่มุ่งเน้นเรื่องอาหารปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม