ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 6 ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) มุ่งให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตยาง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราให้มีเสถียรภาพร่วมกัน ย้ำทุกมาตรการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิกผู้ปลูกยาง ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 6 ของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (The Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC) โดยในครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 10 ประเทศจากทั้งสิ้น 12 ประเทศ เข้าร่วม ประกอบด้วย บังคลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม และไทย โดยเป็นการหารือร่วมกันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ราคายางที่ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต ส่งผลกระทบต่อประเทศในกลุ่มผู้ผลิตยางธรรมชาติ และวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อผลักดันให้ราคายางของทั้ง 12 ประเทศสมาชิก มีเสถียรภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกควรมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตยางให้มากขึ้น รวมถึงความร่วมมือในการวิจัยด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การวิจัยพัฒนาเรื่องการนำยางพารามาใช้ในการทำถนน ซึ่งหลายประเทศให้ความสนใจ หากมีการพัฒนาร่วมกัน และนำไปใช้ให้เกิดขึ้นจริงจะส่งผลต่อการใช้ยางของแต่ละประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการกำหนดราคาส่งออกยางพาราขั้นต่ำ เพื่อแก้ปัญหาราคายางในปัจจุบันที่ไม่สะท้อนตามความเป็นจริง แต่เกิดจากการซื้อขายในตลาดล่วงน้าต่างประเทศ เป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ซื้อยาง รวมถึงเกษตรกรชาวสวนยาง เสนอให้ประเทศสาชิกเห็นควรออกกฎหมายควบคุมราคายางพาราขั้นต่ำ

ด้าน ดร.เหงียน ง็อก บิช เลขาธิการ ANRPC ในฐานะประธานการประชุม กล่าวว่า ที่ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง อาทิ มาตรการควบคุมปริมาณการส่งออก มาตรการการหยุดกรีด มาตรการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศของกลุ่มสมาชิกให้เพิ่มสูงขึ้น การร่วมกันในการพัฒนาด้านนวัตกรรมการแปรรูปยาง การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมถึงให้ ANRPC สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ ซึ่งมีหน้าที่ในการประสานงานด้านนโยบายและการดำเนินงานผลิตยางและค้ายาง สนับสนุนส่งเสริมทางวิชาการยาง และดำเนินการเพื่อสร้างความเป็นธรรมและยกระดับราคายางธรรมชาติของประเทศสมาชิก มีมาตรการในการบริหารจัดการอุปทาน เพิ่มอุปสงค์ยางพารา เพื่อแก้ปัญหาหรือบรรเทาสถานการณ์ราคายางตกต่ำในขณะนี้ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติในทุกประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหา ซึ่งในทุกมาตรการจะต้องทำไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางของประเทศสมาชิก และขอให้ประเทศสมาชิกทั้งหมดปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ANRPC ที่ให้ทุกประเทศร่วมมือกันในการรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์ของประเทศผู้ผลิตยางทั้งหมด