ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่อำนาจเจริญ ตรวจติดตามโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดหลังนา และการบริหารจัดการน้ำช่วงภัยแล้ง พร้อมหารือพ่อเมืองขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าพบนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้น นายปราโมทย์ ได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจติดตาม รับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีวาระที่สำคัญ ได้แก่ การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 12 โครงการ การตรวจติดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเฉพาะเรื่อง หรือเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 8 โครงการ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ต่อมา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ บ้านไก่คำ ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ