นายก อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคนมีอนาคตที่สดใส ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนา และ เป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ รวมทั้งช่วยกันนำพาบ้านเมืองของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 140 คน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น