มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย ได้ออกใบแถลง "ลงคะแนน อย่างไร เสรี มีความหมาย ตรงกับใจ" โดยในใบแถลงระบุข้อความดังนี้ ...