สคช. ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ยกระดับผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ผ่านกิจกรรม การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่ผู้ผ่านการประเมินฯ ต่อยอดสู่แหล่งทุน สนับสนุนการขอสินเชื่อโดย ออมสิน, SME D Bank สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า มีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้ยั่งยืน โดยมีการประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ ผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี หรือ Street Food จำนวนมากกว่าร้อยราย เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยมั่นคง สังคมดีมีคุณภาพ

นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. กล่าวว่าอาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี (Street food) ถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วไปในการบริโภคอาหารเพราะเป็นเมนูที่หาทานได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วและราคาประหยัดส่งผลให้ร้านอาหารริมบาทวิถีได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไป อีกทั้งประเทศไทยยังได้รับการยอมรับจากต่างชาติว่าเป็นประเทศที่มีอาหารริมบาทวิถีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งในประเทศไทยร้านอาหารทุกแห่งต้องผ่านมาตรฐานบังคับตามกฎหมายระเบียบต่างๆ โดยต้องมีการตรวจใบอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นพระราชบัญญัติที่แสดงถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการสาธารณสุข พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลอาหาร ดังนั้น เพื่อให้รูปแบบของอาหารริมบาทวิถีมีมาตรฐาน โดยอาชีพผู้ประกอบอาหาร ริมบาทวิถี ชั้น 1 จะต้องมีสมรรถนะ ได้แก่ ปฏิบัติงานปรุงอาหารได้อย่างปลอดภัย ปฏิบัติงานปรุงอาหารถูกสุขอนามัย ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง จัดการของเสีย และทำความสะอาด อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี ชั้น 2 จะต้องมีสมรรถนะ ได้แก่ บริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานปรุงอาหาร และบริหารจัดการงานบริการอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ เป็นการยกระดับอาหารริมบาทวิถีในประเทศไทยให้มีมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทั่วไป รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้กลับมาใช้บริการอีก อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศและรายได้ของประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น

นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) กล่าวว่า พีไอเอ็มเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ บทบาทที่สำคัญคือการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ มุ่งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าเป็นสถาบันการศึกษาของไทยและต่างประเทศ ภาครัฐ และภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพตรงกับความต้องการในตลาดงานรวมไปถึงการขยายธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต การจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพฯ ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพที่ทั้งสององค์กรมีเป้าประสงค์สอดคล้องกัน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติกับผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ และเป็นการแสดงให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการมีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในทางเดียวกันทางคณะการจัดการธุรกิจอาหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องความปลอดภัยและความมีมาตรฐานด้านอาหาร ทั้งในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระยะสั้น พร้อมกับเป็นองค์กรรับรอง ที่มีหน้าที่รับรองฯ ในอาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี
พิธีการมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี คุณวุฒิชั้น 1 และ 2 ได้จัดขึ้น ณ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบใบประกาศฯ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับใบประกาศฯ

ภายในงานยังมีการเติมเต็มสาระอันเป็นประโยชน์ให้กับคนในกลุ่มอาชีพ อาทิ การบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของธุรกิจ Food Truck ในปัจจุบัน โดย นายชนินทร์ วัฒนพฤกษา ประธาน Food Truck Club Thailand การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บุกธุรกิจอาหารด้วยกิจการฟู้ดทรัค” เป็นต้น นอกจากผู้บริหารจาก สคช. และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เดินเยี่ยมชมรถฟู้ดทรัค ซึ่งเป็นต้นแบบที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพฯ อีกด้วย

การได้รับใบประกาศฯของกลุ่มผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ให้เป็น ที่ยอมรับ น่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถขอสินเชื่อทางสถาบันการเงินที่มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับทาง สคช. ทั้งทางธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D BANK) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถีทั้งหมดต่างพอใจที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ เพราะช่วยการันตีคุณภาพเป็น “ร้านมืออาชีพ” สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค นำไปสู่การสร้างโอกาสดีๆ ในการประกอบอาชีพต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน