สธ.เตรียมออกประกาศ/พบยอดขายพุ่ง!ใช้ผิดกินให้เมา

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดก.สาธารณสุขเปิดเผยว่า จากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นสารสกัด เป็นวัตถุกันเสียช่วยให้ยาออกฤทธิ์ดีขึ้น แต่พบความนิยมบริโภคยาประเภทนี้เพิ่มขึ้น บางกลุ่มใช้ในทางที่ผิดให้มึนเมา ทั้งซื้อได้สะดวก ขณะฉลากและเอกสารกำกับยาระบุคำเตือนไม่ชัดเจน หากรับประทานต่อเนื่องอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม เกิดปัญหาไม่ต่างจากสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาฯอย.กล่าวว่า อย.เล็งเห็นผลกระทบที่อาจเกิดในวงกว้าง จึงเสนอคณะกรรมการยาพิจารณา ซึ่งมติที่ประชุม (13 มี.ค.62) ให้จัดทำประกาศก.สาธารณสุข กำหนดให้ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณในรูปแบบยาน้ำรับประทานต้องไม่มีแอลกอฮอล์ โดยออกประกาศกำหนดคำเตือนสำหรับยาแผนโบราณในมนุษย์รูปแบบยาน้ำชนิดรับประทานที่มีเอธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ในยาสำเร็จรูป ดังนี้

1. ยาที่มีเอธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ผสมอยู่ ...% v/v ควรใช้อย่างระมัดระวัง 2. ห้ามใช้ในผู้แพ้แอลกอฮอล์ 3.หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร เด็กต่ำกว่า 12 ปี กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรคตับ ลมชัก ให้ปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง โดยให้แก้ไขทะเบียนตำรับยาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาฯ