นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ Mr.Kongkeo Vongpaseuth, Director General, Department of Rural Development and Cooperatives (DRDC) พร้อมด้วยรองหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะแม่หญิงลาว จำนวน 20 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและเข้ารับฟังนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในกรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์การเงินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว เพื่อความร่วมมือด้านการเกษตรและสหกรณ์ระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ