วันที่ 13 มี.ค.62 ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 5 คน ดังนี้

1.นายณภัทร วินิจฉัยกุล ด้านกิจการกระจายเสียง ได้รับความเห็นชอบ 111 คะแนน

2.นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้รับความเห็นชอบ 127 คะแนน

3.พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้รับความเห็นชอบ 105 คะแนน

4.นายพันธศักดิ์ จันทร์ปัญญา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับความเห็นชอบ 84 คะแนน

5.นายไพโรจน์ โพธิไสย ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้รับความเห็นชอบ 96 คะแนน

ทั้งนี้ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีและจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันมิได้ นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอำนาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้กสทช. ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้กสทช. นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของกสทช. และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และต้องมีการรับฟัง ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย