กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีแนวนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสมาชิก และพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ การมีอุดมการณ์ร่วมกันของกลุ่มและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีการจัดทำแผนธุรกิจ และสมาชิกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้แก่สมาชิก โดยคัดเลือกจากกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ในด้านการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยนายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ได้มอบหมายให้นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดให้มีเวทีสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2561 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2562 ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลยภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” เพื่อกำหนดรูปแบบในการขับเคลื่อน โดยใช้วิธีการการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร การขับเคลื่อนแผนพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก และการจัดทำพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรสามารถพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกร ตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ควบคู่กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายอีกด้วย

ทั้งนี้ นายวัฒนะ สัตยวงศ์ทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า แนวทางดังกล่าว หากสามารถขับเคลื่อนตามรูปแบบที่กำหนด จะส่งให้กลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร และตระหนักในบทบาทหน้าที่และความเป็นเจ้าของกลุ่มเกษตรกร สร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกในการใช้บริการได้อย่างแท้จริง