ชลบุรีจัด โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้การบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายมานิต จงวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้การบริหารสหกรณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วม 60 คน ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทอง (คทช.) จำกัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และบ้านสวนเมล่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดแผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิกในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร เพิ่มประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์