นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดก.สาธารณสุข กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมแห่งชาติ ร่วมกันประกาศเจตนารมย์ลดบริโภคเกลือและโซเดียม เนื่องใน “สัปดาห์ลดการบริโภคเค็มโลก (World Salt Awareness Week) ประจำปี 2562” 11-17 มี.ค.62 เพื่อลดป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จากการได้รับโซเดียมมากเกินจำเป็น นำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โดยสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้ประชาชนตระหนัก สร้างกระแสให้สังคมไทยรู้เท่าทัน และเลือกบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำ

จากการสำรวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของไทย พบว่าบริโภคโซเดียมสูงถึง 4,351.7 มิลลิกรัม/วัน ซึ่งสูงกว่าค่าแนะนำถึง 2 เท่า และจากผลสำรวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พบมีภาวะความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ 24.7 หากบริโภคในปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ จะป้องกันการเสียชีวิตทั่วโลกได้กว่า 2.5 ล้านคนต่อปี คณะกรรมการนโยบายฯจึงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย ปี 59-68 ตั้งเป้าคนไทยลดบริโภคโซเดียมลงร้อยละ 30 ในปี 68

ทั้งนี้ ปีนี้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดก.สาธารณสุขได้จัดกิจกรรมโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี โดยสร้างความรอบรู้ลดเค็ม ลดโซเดียมแก่ผู้ป่วยและญาติ ให้โภชนากรจัดสูตรอาหารลดโซเดียมลงร้อยละ 15 สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลและจัดอบรมผู้ประกอบการปรับสูตรอาหารในร้านอาหารในโรงพยาบาล

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน