สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดงานคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 44 ปี ภายใต้แนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่เกษตรกร 4.0” เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมฉลองในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมภายใต้บริบทเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 44 ปี ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอกว่า ส.ป.ก. เป็นองค์กรหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดหาและดูแลที่ดินเกษตรกรรมสำหรับผู้ไร้ที่ดินทำกินหรือมีที่ทำกินไม่เพียงพอ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้ที่ได้รับที่ดิน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้ที่เพียงพอ และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่โครงการ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่มีขนาด 800-1,000 ไร่ขึ้นไป ได้เร่งรัดให้ ส.ป.ก. เข้าไปส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่และส่งเสริมให้ทำการผลิตแบบลดการใช้สารเคมี เช่น การทำเกษตรปลอดภัย หรือการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดได้เองตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับที่ คทช. ไปแล้วต้องอยู่และตั้งตัวได้ภายใน 3-5 ปีต่อจากนี้ไป

“ขอให้ข้าราชการของ ส.ป.ก. ในส่วนภูมิภาคปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของตนเองให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขอให้มุ่งเน้นการนำที่ดินในเขต ส.ป.ก. 35 ล้านไร่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรสูงสุด ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน และสนับสนุนให้จัดตั้งในรูปแบบสหกรณ์เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปฏิรูปภาคเกษตรที่เน้นนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิต สร้างอำนาจต่อรองกับภาคเอกชน และการตั้งจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เป็นต้น”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 44 ปี ส.ป.ก. ยังคงพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาใน 6 ประเด็น คือ 1.การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 2”การแต่งตั้งผู้ดูแลพื้นที่ ส.ป.ก. (Area Manager) ในทุกจังหวัดเพื่อทำหน้าที่บูรณาการการพัฒนาพื้นที่ทั้งในเรื่องของน้ำ ดิน ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย เส้นทางคมนาคม การนำตลาดเข้าหาเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน 3.การจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจากการขยายตัวของเขตเมืองและพาณิชยกรรมเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ 4.การขยายบริการ Mobile Unit หรือศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมเพิ่มจำนวนรอบการให้บริการให้มากขึ้น 5.การปรับปรุงและขยายศูนย์บริการประชาชน ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดให้มีความกว้างขวางมากขึ้น มีนั่งพักคอยเพียงพอ และมีน้ำดื่มสะอาดบริการ เพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องเกษตรกรในการมาติดต่อใช้บริการ และ6.การจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS ชนิด Rover) จำนวน 88 ชุด เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินเกษตรกร

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 44 ปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค.62 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่เกษตรกร 4.0” และมีจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ อาทิ พืชผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม เครื่องจักสาน และอาหารปรุงสุก พร้อมลานโปรโมชั่นสินค้านาทีทอง กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม Workshop ต่าง ๆ และยังสามารถชำระเงินผ่าน QR code และ Mobile Banking ได้อีกด้วย