เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนายวิชิต นวลชื่น ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเกิดจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ข้อมูลงบการเงินทางการบัญชี และราคาสินค้าขาดบัญชี กับนายประมวล นาคพงษ์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด นางรุ่งอรุณ เชาวกรกุล ผู้จัดการสหกรณ์ และคณะ

ทั้งนี้ สหกรณ์สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามปรึกษาทางกฎหมายและบัญชีสหกรณ์ ได้ ณ สำนักงานปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สหกรณ์ ณ อาคารตึกบุญจิราธร ชั้น 1 สสท. โทรศัพท์ 0 2669 3254-63 ต่อ 1085 E-Mail: Law_clt@hotmail.com