เมื่อวานนี้ (1 มี.ค.62) เวลา 14.30 น. ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ตัวแทนกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผอ.ททท.สำนักงานอุดรธานี นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นายสุเทพ อินทะชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นายวรากร เจียรเสริมสิน นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย ร่วมส่งมอบห้องน้ำชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวโครงการแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ 'พลังคนไทย ห้องน้ำสุขใจ แห่งที่ 4 ให้กับวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากนโยบายของรกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ดูแล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในการสร้างห้องน้ำชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างห้องน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 70 ห้อง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ซึ่งห้องน้ำและห้องสุขาถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นพื้นฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะสุขาที่สะอาด มีคุณภาพสามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการได้ใช้ประโยชน์อย่างสะดวกและเท่าเทียม จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับแหล่งท่องเที่ยว และยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยหวังว่าโครงการ “พลังคนไทย สุขา สุขใจ” จะสร้างประโยชน์ และยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย ให้เป็นที่จดจำ และสร้างความประทับใจจากนักท่องเที่ยวทุกประเทศทั่วโลกที่เดินทางมายังประเทศไทย

ด้านนายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ตัวแทนกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด KING POWER THAI POWER พลังคนไทย เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีมีประโยชน์ให้กับสังคมไทย ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความตั้งใจของ คิง เพาเวอร์ ที่จะแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกับภาครัฐ ในการส่งเสริม และเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของแหล่งท่องเที่ยวไทยให้กับชาวไทยและต่างชาติ ครบทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวอย่างห้องน้ำ ซึ่งถือได้ว่า เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆ ที่จะช่วยสร้างความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยวได้ ปัจจุบัน ห้องน้ำคุณภาพยังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของโครงการ "พลังคนไทย สุขาสุขใจ".