นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตระหนักถึงคุณค่า เชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณ์ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์สู่สาธารณชนให้รับทราบ ถึงบทบาทความสำคัญของการสหกรณ์ในประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 โดยกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีการทางศาสนาถวายพระราชกุศลแด่ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ฯ การวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น นักสหกรณ์ดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ และสาระสังสรรค์เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทั้ง 23 อำเภอ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ด้าน นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ระบบสหกรณ์เป็นการจัดการความร่วมมือของมวลสมาชิก เรื่องของการร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา การร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตนเอง การออม การเรียนรู้ร่วมกัน และการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นฐานรากที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งยางพารา ผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ที่ได้ใช้กลไกสหกรณ์เป็นช่องทางในการลดต้นทุน การยกระดับราคา การเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร และสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ สร้างระบบการเงิน การบริโภค อุปโภคในครัวเรือนและช่วยการสาธารณประโยชน์ และสังคมจนเป็นระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากที่สำคัญ สร้างสังคม อยู่ดี กินดี มีสันติสุข

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน