บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตรภาคปกติ 5 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ 26 สาขาวิชา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับ หลักสูตรภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เคมีประยุกต์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 26 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชากฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายเพื่อการพัฒนา บริหารงานยุติธรรม บริหารธุรกิจ ไทยศึกษา ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ การแปลสายภาษาจีน การแปลสายภาษาฝรั่งเศส การแปลสายภาษาเยอรมัน การแปลสายภาษาอังกฤษ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา การประเมินและการวิจัยการศึกษา (การวัดผลและการประเมินการศึกษา) การประเมินและการวิจัยการศึกษา (การวิจัยการศึกษา) การสอนภาษาไทย คณิตศาสตรศึกษา เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และรัฐศาสตร์

ผู้สนใจสามารถสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2559 โดยส่งเอกสารมาที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา ตู้ ป.ณ.1099 ปทฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 หรือสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคารท่าชัย ชั้น 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือทางที่ www.grad.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร. 0-2310-8563 หรือที่ www.grad.ru.ac.th