เปิดตัวกิจกรรมปิดเทอมปี62 สสส.จัดเต็มพื้นที่สร้างสรรค์ 1,248 กิจกรรม พร้อมถอดบทเรียนเหมาะสมทุกช่วงวัย พบส่วนใหญ่ชอบเข้าค่าย แนะประถมฯ สนุกสนาน มัธยม ใช้วิชาการสอดแทรกประเด็นสังคม มหา’ลัย ปรับใช้ในชีวิต

ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ “อัศจรรย์วันว่าง” ว่า สสส.ร่วมกับ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 มีกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ที่กระจายทุกภูมิภาคถึง 1,248 กิจกรรม รวมถึงการเปิดรับตำแหน่งงานพิเศษ 10,000 ตำแหน่ง ที่สำคัญปีนี้ สสส. จัดอบรมนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงกิจกรรมที่น่าสนใจอุดช่องโหว่ที่สำรวจพบว่า มีเด็กกว่า 43 % เข้าไม่ถึงกิจกรรมอะไรเลยเพราะบ้านอยู่ไกล โดยนำร่องเพิ่มในพื้นที่ 15 จังหวัด กิจกรรมทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ใน www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com ซึ่งเด็กเยาวชนสามารถค้นหากิจกรรมที่มีความหลากหลายใน 4 หมวดหมู่ คือ ตามความฝัน ค้นหาตัวตน แบ่งปันสังคม และสนุกฝึกฝนเปิดโลกเรียนรู้ เพื่อเป็นช่องทางให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าถึงกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ที่สนใจได้ง่ายขึ้น

ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า สสส.ได้ประมวลผลและถอดบทเรียนรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มวัย พบว่า กิจกรรม 3 อันดับแรกที่เด็กสนใจ อันดับ 1เข้าค่าย 45 % อันดับ 2 ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา 22.4% อันดับ 3 กิจกรรมกีฬา 21.9 % เมื่อแยกเป็นวัยต่างๆ เด็ก ป.4 ป.5 ป.6 ควรมุ่งเน้นกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ ความสนุก น่าสนใจ เช่นการไปเที่ยวหรือการไปทัศนศึกษา เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ออกแบบกิจกรรมให้เนื้อหารอบด้าน ไม่มุ่งเน้นเฉพาะความสนุกสนาน และต้องกระตุ้นความสนใจหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ส่วนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเน้นวิชาการ สอดแทรกประเด็นทางสังคมเข้าไปด้วย เยาวชนระดับมหาวิทยาลัย ต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปพัฒนาตัวเองได้ กลุ่มเยาวชนสายอาชีวะ ควรทำกิจกรรมแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ workshop ไม่เน้นเรื่องความสัมพันธ์มากแต่ให้เน้นทักษะที่เขาจะนำไปใช้ได้ในอาชีพ

นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ภายในวิสัยทัศน์ “เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์” โดยในปี 2562 ได้มีการดำเนินกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี งานฝีมือและอื่นๆ และได้เผยแพร่ผลงานกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

นายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการบริหารลูกค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ปณท.จัดกิจกรรม One Day Camp ชวนเด็ก ๆ ไปเปิดหน้าต่างบานเล็กสู่โลกใบใหญ่ สารพันเรื่องราวที่น่าสนใจบนดวงแสตมป์ทั้งของไทยและเทศในพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน ส่องแสตมป์ดวงแรกของโลกและของไทย พร้อมสนุกกับกิจกรรมสะสมแสตมป์ อีกหนึ่งงานอดิเรกที่คาดไม่ถึงสำหรับเด็กยุคไอที และจะมีค่ายตะลุยโลกแสตมป์ 4 วัน 3 คืน ซึ่งจะพาเยาวชนอายุระหว่าง 11 – 14 ปี จำนวน 100 คน ไปเรียนรู้โลกกว้างในสถานที่และเรื่องราวที่อยู่บนดวงแสตมป์

สำหรับภาคีความร่วมมือกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กรมศิลปากร มิวเซียมสยาม ทีเคพาร์ค สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ องค์กรภาคเอกชน โดยการเชื่อมโยงความร่วมมือของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เทสโก้โลกัส คิสซาเนีย อะเดย์ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น และเครือข่ายภาคประชาสังคม อาทิ ธนาคารจิตอาสา เครือข่ายนับเราด้วยคน มิวสิคแชร์ลิ่ง เป็นต้น
ค้นหารายละเอียดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ได้ที่ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com Facebook: Happyschoolbreak และ Twitter: pidterm