วันที่ 24 กุมภาพันธ์2562 เวลา 07.30 น. พระธรรมทูตไทย ชาวไทยพุทธ และชาวอินเดีย จัดขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ จากสถูปปรินิพพานไปยังมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ด้วยความศรัทธาสูงสุด

สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา อันเป็นสังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า และเป็นสถานที่แบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุให้พระราชา 8 พระนคร พร้อมโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ กับเส้นพระเจ้าไว้ที่พระมหาธาตุเจดีย์ให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวพุทธทั่วโลกนั้น

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เป็นครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้มีโอกาสกราบสักการะและรำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา ที่ทรงแสดงไว้จนถึงวันปรินิพพานอีกด้วย

โดยวันนี้ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพาน บุษบกยอดพระธาตุ น้ำพระพุทธมนต์ พานพุ่ม เครื่องราชสักการะพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบรมวงศานุวงศ์ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ขณะที่ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล อัญเชิญพระไตรปิฎก โดยมี พระธรรมทูต พระธรรมยาตรา พุทธศาสนิกชนทั้งไทยและอินเดียจำนวนมาก

เคลื่อนขบวนจากสถูปปรินิพพานไปยังมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนที่ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม พระธรรมปัญญาบดี พระธรรมโพธิวงศ์ จุดเทียนสัตบรรณ พร้อมการสวดมนต์บูชา ก่อนที่ประธานในพิธีได้อัญเชิญเครื่องสักการะและน้ำสรงพระราชทาน รดลง ณ สถูปมกุฏพันธนเจดีย์ไปตามลำดับ