พช.4.0 เดินหน้าวางแนวทางสร้างสรรค์ชุมชนอยู่ดีมีสุข ติวเข้มบุคคลากรทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข สนองนโยบายรัฐบาลลดเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่รร.กรีนเลค เชียงใหม่ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2562 ให้กับหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ ในเขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง) และเขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 151 คน

โดยนายนิสิต กล่าวบรรยายพิเศษ “Happiness Strategy 2019 : คน พช. 4.0 สร้างสรรค์ชุมชน อยู่ดี มีสุข” โดยเน้นย้ำ การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ให้ได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาเรื่อง การกระจายรายได้ เรื่องความลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกำลังหลักในการบำรุงสุขให้กับประชาชนในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดประชารัฐ และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นายนิสิต กล่าวต่อว่า สำหรับแผนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562ได้กำหนดแผนขับเคลื่อนใน 3 หัวข้อหลักคือ 1.ก้าวย่างพื้นฐาน 2.ก้าวย่างการพัฒนา และ 3.ก้าวย่างแห่งความยั่งยืน โดยก้าวย่างพื้นฐานซึ่งเริ่มจากการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการดำเนินงาน “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการทำกิจกรรมจิตอาสา ภายในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งประเทศ “ทำความดีด้วยหัวใจ” และการจัดทำบัญชีครัวเรือน เน้นไปที่การสร้างความเข้าใจให้ประชาชนรู้จักการกำหนดเป้าหมายในครัวเรือน ส่วนภารกิจเน้นย้ำใน ปี62 มี 5 หัวข้อหลักคือ 1.ข้อมูล แม่นยำ ถูกต้อง ครบถ้วน ดี ใช้ประโยชน์ได้ และสร้าง Family foldder เพื่อพัฒนาครัวเรือนยากจน 2.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 3.ผลิตภัฑ์ OTOP 4.กองทุนชุมชน และ 5.ชุมชนท่องเที่ยว

อธิบดี พช.ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชนจะขับเคลื่อนภารกิจกรมให้สำเร็จไปได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำรุงสุขให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมไปถึงเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์เด่นและประชุมเพื่อจับคู่เจรจาทางธุรกิจ (Business Maiching) กับผู้ประกอบการไมซ์จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่