พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล “เสาอโศก” แด่ผู้นำศีลธรรมประจำปี 2562 ซึ่งสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกันศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ที่ผ่านมา ณ ห้อง มัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก เมื่อไวๆนี้

ในโอกาสนี้ ดร.กฤษณา หาระสาร พร้อมด้วยพระสหาย คือ พระองค์เจ้าศรีสุวัตถิ์ กุสุมะ นารีรัตนา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและกัลยาณมิตรร่วมสายบุญอย่างพระเอกหนุ่ม กากัน มาลิค ดาราดังจากอินเดียต่างได้รับเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบเข้ารับรางวัล “เสาอโศก ประจำปี 2562” ใน ฐานะเป็นผู้มีผลงานดีเด่น สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาในด้านการส่งเสริม เผยแผ่ อุปถัมภ์ คุ้มครอง พิทักษ์ และปกป้องพระพุทธศาสนา