ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล