อธิบดีพช.ติวเข้ม “OTOP Trader”หวังเป็นผู้นำด้านการตลาด เป็นกลไกรวบรวมเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ เทียบชั้น 7-Eleven
เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า ช่วยเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่สระบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดให้กับ OTOP Trader ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 ก.พ.โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย OTOP Trader จังหวัด จำนวน 76 คน กรรมการ บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 คน และ OTOP Trader ส่งทีมงานอบรมเพิ่มเติม  และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนจากส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีคณะผู้บริหาร พช.ส่วนกลาง/พื้นที่ใกล้เคียง และทีมงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

นายนิสิต ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความคาดหวังของกรมการพัฒนาชุมชนต่อ OTOP Trader” ว่าทิศทางของ OTOP Trader นั้นเราต้องทำให้สินค้า OTOP มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และพัฒนาสู่สากลนำมาซึ่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และกระจายความสุขไปสู่ผู้ประกอบการ OTOP อย่างทั่วถึง และเชื่อมั่นในความสามารถของ OTOP Trader ที่จะมีบทบาทเป็นผู้นำในการรวบรวมเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ ให้คล้ายกับ 7-Eleven แบบขนาดเล็กๆในชุมชน ที่อยู่กันแบบเกื้อกูล ช่วยพาชาวบ้านทำมาหากิน ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมพัฒนาชุมนุม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ OTOP Trader ต้องเป็นผู้นำด้านการตลาด มีช่องทางการตลาด และพาผู้ประกอบการ OTOP ไปขายที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ที่สำคัญบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการทำงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนา ซึ่ง OTOP Trader เป็นกลไกในการพัฒนาสินค้า และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งในห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงตลาดประชารัฐ

"โครงการใหม่ที่ท้าทาย คือการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อน OTOP สู่สากล"โดยมี 3 กระบวนการ เริ่มจากเรียนรู้สู่อัจฉริยะ แล้วคัดเลือกกลุ่มที่สามารถพัฒนาให้สู่ในขั้นก้าวหน้าได้ ด้วยโค้ชอัจฉริยะ และสุดท้ายคัดเลือกเพื่อพัฒนาสู่ตลาดต่างประเทศฎนายนิสิต กล่าว