นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “มองอนาคตท้องถิ่น ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ระหว่างวันที่ 27 -31 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมเมาท์แท่นบีช พัทยาใต้(เขาพระตำหนัก) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า การจัดสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่น หลังเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท้องถิ่นพึงปรับตัวอย่างไร” การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่” โดยนายณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการบรรยายพิเศษ เรือง “สาระสำคัญของกฎหมายอบจ./เทศบาล/อบต. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2562” โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มองอนาคตการกระจายอำนาจภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ กรรมการกระจายอำนาจฯและอาจารย์ นักวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับอนาคตการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” นายพิพัฒน์ กล่าว และว่า

นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรจึงปลอดภัยจากการทักท้วงของสตง.และการกล่าวหาของ ป.ป.ช.” โดยนายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ การสัมนาวิชาการ เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไรเมื่อท้องถิ่นถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง ศาลอาญา ศาลแพ่งและพานิชย์” โดย นายสุรเชษฐ์ มโนมัยกิจ ผู้สอบได้ตุลาการศาลปกครอง(ปลัดอบต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา) และการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ร่างประมวลกฎหมาย อปท.คือแนวทางปฏิรูปท้องถิ่นจริงหรือ?” โดยนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
++++++++++++++++++