โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง นับเป็นหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) จนเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพราะสามารถจัดสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม แฟลตที่ 18-22 จำนวน 334 หน่วย ได้สำเร็จ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ผลสำเร็จในการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเกิดจากการขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการเคหะแห่งชาติที่บูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรที่ดี เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้อยู่อาศัยเดิมได้ทยอยย้ายเข้าไปอยู่ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ระหว่างเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม 2561 พร้อมกับได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2,3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการระยะที่ 2 จำนวน 2 อาคาร รวมทั้งสิ้น 1,247 หน่วย หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนเมษายน 2562 นี้ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี

ทั้งนี้ ชุมชนดินแดงเป็นชุมชนที่ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมประชาสงเคราะห์เมื่อปี พ.ศ.2506 และมอบโอนให้การเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดูแลเมื่อปี พ.ศ.2516 ปัจจุบันอาคารถูกใช้งานมานานกว่า 50 ปี
การเคหะแห่งชาติได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ จึงจัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ.2559–พ.ศ.2567) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ซึ่งแผนแม่บทฯ ดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) โดยจัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น ขนาด 33 ตารางเมตร จำนวน 334 หน่วย ภายในโครงการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ลิฟต์ ทางลาดสำหรับรถเข็นคนพิการและการขนย้ายสิ่งของ พื้นที่สีเขียว พื้นที่สันทนาการสำหรับกิจกรรมของผู้สูงอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารเวลาภายใต้โครงการ “ออมเวลา จิตอาสา พัฒนาสังคม” ซึ่งแนวคิดของการดำเนินงานธนาคารเวลาจะเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ การทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ การพูดคุยและรับฟังปัญหาของผู้สูงอายุ การช่วยเหลือทำความสะอาดภายในห้องพักของผู้สูงอายุ การรับ-ส่ง และอำนวยความความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในการเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้จิตอาสาที่ดูแลผู้สูงอายุจะได้รับการตอบแทนอื่นๆ ตามเวลาที่ให้บริการผู้สูงอายุที่จะถูกแปลงเป็นคะแนน โดยคิดจากจำนวนเวลาที่ให้บริการผู้สูงอายุ 1 ชั่วโมง เท่ากับ 1 คะแนน

“อย่างไรก็ดี การเคหะแห่งชาติ ไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเท่านั้น แต่ยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป นอกจากการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น ยังเป็นการคืนความสุขให้กับคนในชุมชนอีกด้วย”ดร.ธัชพล กาญจนกูล กล่าวทิ้งท้าย