นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายอารัญ จั่นจีน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนผู้รู้ ญสส.80 มูลนิธิวัดญาณสังวราราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบจากจากกลุ่มข้าราชการอาวุโส ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ซึ่งเกษียณอายุราชการ เป็นผู้ผ่านหลักสูตร (วปอ.รุ่น 10) มาแล้ว มีความประสงค์มอบเงินเป็นกองทุน จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนแห่งนี้ เพื่อต้องการให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้และฝึกอาชีพตามฐานเรียนรู้ต่างๆที่กำหนดไว้ และสามารถนำความรู้ต่างๆ นี้ ไปประกอบอาชีพและหารายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในโอกาสต่อไป

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าไปจัดฐานความรู้ในด้านสหกรณ์ ซึ่งเป็นฐานที่จะช่วยฝึกฝนให้นักเรียนแห่งนี้ได้รู้จักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้โดยการปฏิบัติจริง เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จำนวน 3 ชั่วโมง แก่นักเรียนทุกคน การรับสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยความสมัครใจทุกคน การประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์นักเรียน จำนวน 103 คน ร่วมพิจารณาข้อบังคับสหกรณ์นักเรียน ร่วมพิจารณาแผนดำเนินกิจการสหกรณ์นักเรียน การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นคณะกรรมดำเนินงาน จำนวน 7-10 คน ฝ่ายจัดการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เป็นผู้จัดการ เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ กำหนดตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และให้โรงเรียนคัดเลือกคุณครูเป็นที่ปรึกษาและรับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนด้วย จำนวน 2 ท่าน และคณะกรรมการบริหาร (วปอ.รุ่น 10) จะเข้ามาติดตามผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ที่กำหนดไว้ทุกฐานเรียนรู้ต่อไป