สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของเยาวชนไทยต่อกระบวนการ การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดทำโครงการ “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ รับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น นำร่องความร่วมมือกับ 25 สถาบันการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างประชาธิปไตยด้วยพลังบริสุทธิ์ของเยาวชน

(อาคารมาลีนนท์ 11 กุมภาพันธ์ 2562) พิธีเปิดตัวกิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” ในวันนี้ มี คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนสถานีโทรศัทน์ไทยทีวีสีช่อง 3 , พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณาจารย์ผู้แทนมหาวิทยาลัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา 25 แห่งจากทั่วประเทศนำร่องโครงการ เพื่อขยายเครือข่ายต่อไปยังเยาวชนในกลุ่มอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

กิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือของหลายหน่วยงาน โดยตระหนักถึงบทบาทสำคัญของเยาวชนต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ปลุกพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก หรือ First New Voter ประมาณ 7 ล้านเสียง ให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น โดยเลขาธิการ กกต. เป็นผู้มอบธงสัญลักษณ์กิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” ให้กับผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัย เพื่อเดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โดยครอบครัวข่าว 3 จะเป็นสื่อกลางลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาในทั่วทุกภาคของประเทศขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่ใสสะอาดจากพลังของเยาวชน

คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 กล่าวว่า “ทางสถานีฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติ จากสถาบันอุดมศึกษาถึง 25 แห่ง เข้าร่วมในกิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” จัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่กิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างฐานประชาธิปไตยที่มั่นคง ด้วยพลังบริสุทธ์ของคนรุ่นใหม่่ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ”

พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มีรูปแบบหลักเกณฑ์ที่ต่างไปจากเดิม การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญและยังเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบเกือบ 8 ปี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 51 ล้านคน และมีเยาวชนอายุ 18-25 ปี มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกกว่า 7ล้านคนด้วย จำเป็นต้องมีรณรงค์ทุกกลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงความสำคัของการเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด โดยหวังผลให้มีผู้ใช้สิทธิมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า “สถาบันพระปกเกล้าในฐานะที่เป็นสถาบันทางวิชาการและมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความสำคัญของเยาวชนซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นFirst Time Voter ของกลุ่มที่จะไปใช้สิทธิในเลือกตั้งเป็นครั้งแรก มีจำนวนกว่า 7 ล้านคน จะเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและก้าวขึ้นมาเป็นผู้ขับเคลื่อนในอนาคตซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่อาจมีมุมมองต่อนโยบายสาธารณะที่แตกต่างออกไป การจัดกิจกรรมนี้ นอกจากรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว ยังปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย”

นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า “หนึ่งในยุทธ์ศาสตร์สำคัญของสำนักงานฯ ได้แก่การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมทางการเมืองพัฒนาประเทศไทย ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ รวมถึงโครงการการยุวชนประชาธิปไตยที่ดำเนินต่อเนื่องมาถึง 17 ปี มากกว่า 5,000 คน โดยมุ่งหวังให้เยาวชน ตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทย”

สถาบันการศึกษาที่นำร่องเข้าร่วมโครงการ “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” วันนี้มาจากทั่วทุกภาคของประเทศประกอบด้วย

ภาคเหนือ :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาคใต้ :มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาคกลาง :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล,มหาวิทยาลัยศิลปากร , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,มหาวิทยาลัยหอการค้า, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , มหาวิทยาลัยศรีปทุม,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาคตะวันออก: มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาคตะวันตก : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สำหรับงานแถลงข่าวพิธีเปิดโครงการกิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ มีตัวแทน เยาวชนคนรุ่นใหม่ กองทัพ-พีค, ออกัส-วชิรวิชญ์, ภณ-ณวัสน์ ซึ่งเป็นศิลปินนักแสดงสังกัดช่อง 3 ขึ้นร้องเพลง “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” เพื่อเป็นตัวแทนของพลังเสียงเยาวชนทั่วประเทศ และมีตัวแทนยุวชนประชาธิปไตยร่วมเสวนาในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่กับบทบาทประชาธิปไตย” ด้วย
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และครอบครัวข่าว 3 พร้อมเปิดกว้างที่จะขยายกิจกรรมต่อไปยังโรงเรียน ชุมชน สถาบันการศึกษา ทั้งในเมืองและชุมชนในส่วนภูมิภาค โดยสถาบันการศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อร่วมเป็นเครื่อข่ายได้ผ่านทาง เว็บไซต์ ch3Thailand และFacebook ch3Thailand.com