สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า(สขค.) ขอเชิญชวน 11 กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา “ส่งไม้ต่อ..กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” ในวันที่ 7 ก.พ.62 ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี พบกับพัฒนาการของกฎหมายสู่การขับเคลื่อนบังคับใช้จริง โดยผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญจะมาวิเคราะห์ เจาะลึก พร้อมด้วยการประกาศนโยบายการค้าและ การส่งไม้ต่อจากผู้บริหารชุดเดิมให้กับ ผู้บริหารชุดใหม่

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเปิดเผยว่า การจัดสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบธุรกิจระมัดระวังพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 อันส่งผลให้บรรยากาศการค้าการลงทุนเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงสร้าง บทบาท และอำนาจหน้าที่ของ สขค.ที่เป็นองค์กรอิสระในการเป็นองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เสรีและเป็นธรรมให้รับรู้ในวงกว้าง รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร เพื่อจะได้นำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ประกอบการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ต่อไปได้อย่างถูกต้อง

สำหรับ 11 กลุ่มเป้าหมายเช่น ผู้ประกอบธุรกิจ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจรายสาขา รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาน สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทย หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของต่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงประชาชนที่สนใจติดต่อเข้าร่วมสัมมนาได้ที่โทรศัพท์ 0-2199-5400หรืออีเมล์ info@otcc.or.th ดูรายละเอียดจาก www.otcc.or.th