เมื่อวันที่ 3 ก.พ.62 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,244 คน ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-2 ก.พ.62 เกี่ยวกับเรื่อง “ประชาชนจะเลือกผู้สมัคร ส.ส.และพรรคการเมืองแบบใด?”

โดยคำถามเกี่ยวกับผู้สมัคร ส.ส.แบบใดที่ประชาชนสนใจเลือกเป็น ส.ส. โดบพบว่า จำนวน 54.60% ระบุว่าจะต้องเป็นคนดี ประวัติดี ซื่อสัตย์ มีความรู้ รองลงมาที่ 45.56% ระบุว่า มีผลงาน ช่วยเหลือประชาชน 27.14% ระบุว่า พูดจริงทำจริง ทำตามที่พูด

ส่วนข้อถามว่า ผู้สมัคร ส.ส.แบบไหนที่ประชาชนจะไม่เลือกเป็น ส.ส. พบว่าประชาชนประมาณ 48.29% ระบุว่าประวัติไม่ดี ทุจริต ซื้อเสียง รองลงมาที่ 30.97% ระบุว่า คุยโม้ โอ้อวด พูดเกินจริง และ 22.65% ระบุว่าไม่ช่วยเหลือชาวบ้าน เห็นแก่ตัว

ต่อข้อถามเรื่อง พรรคการเมืองแบบไหน ที่ประชาชรจะตัดสินใตเลือก โดย 37.59% ระบุว่า นโยบายดี พัฒนาเศรษฐกิจ ทำเพื่อประชาชน อีก 36.12% ระบุว่า มีหัวหน้าพรรคเก่ง เป็นผู้นำที่ดี 29.83% ระบุว่า เข้มแข็ง มีอุดมการณ์ 23.28% ระบุว่า มีบุคคลที่ชอบอยู่ในพรรค

สุดท้ายกับคำถามว่า พรรคการเมืองแบบไหน ที่ประชาชนจะไม่เลือก พบว่า 39.02% ระบุว่า เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง 28.81% ระบุว่านโยบายไม่ชัดเจน พูดเกินความจริง 25.34% ระบุว่าซื้อเสียง ทุจริต คอรัปชั่น 19.05% ระบุไม่เป็นประชาธิปไตย