เกษตรกรน่านยิ้ม!! รับมอบหนังสืออนุญาตฯ ส.ป.ก. 4-01 พร้อมชูศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ บริการเกษตรกรเชิงรุกพื้นที่ห่างไกล

นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ใจรังษี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เป็นประธานร่วมมอบหนังสืออนญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(เอกสาร ส.ป.ก.4-01) จำนวน 85 ราย โดยมี นายสุมิตร์ บุญชม นิติกรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางปิ่นทอง จันต๊ะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายสงกรานต์ พาใจธรรม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นายวิโรจน์ จันต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ นายอนุรักษ์ คำมี นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวภารวี มากะจาย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี และจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ การให้บริการเชิงรุกในสถานที่ห่างไกล(Mobile Unit) ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ซึ่งอำเภอท่าวังผา เป็น 1 ใน 9 อำเภอ ที่จัดกิจกรรม มีเกษตรกร/ประชาชนผู้สนใจ มารับบริการ 250 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ อาทิ บริการด้านกฎหมาย บริการด้านการจัดที่ดิน การมอบเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก.4-01) การโอนสิทธิ การขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การขอออกใบแทนส.ป.ก.4-01 การเตรียมและการจัดเรียงเอกสารกรณีการขอรับมรดกสิทธิ ส.ป.ก.4-01 การขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การออกหนังสือยินยอม (ขอไฟฟ้า ขอทะเบียนบ้าน) สิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้รับบริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ และให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ได้จัดตั้งขึ่น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2521 และได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกร จำนวน 52,120 ราย เนื้อที่ เนื้อที่ 348,888 ไร่ 70,768 แปลง และในปีงปประมาณ 2562 ได้กำหนดแผนการจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน จำนวน 9 อำเภอ รวม 14 ครั้ง โดยพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้จัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ไปแล้ว 7,478 ราย เนื้อที่ 49,926 ไร่ 10,043 แปลง ซึ่งแบ่งเป็นแปลงเกษตรกรรม เนื้อที่ 49,556 ไร่ 8,948 แปลง แปลงที่ดินชุมชน เนื้อที่ 370 ไร่ 1,095 แปลง และกำหนดจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ การให้บริการเชิงรุกในสถานที่ห่างไกล(Mobile Unit) จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2562 พร้อมนำคาราวานเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบันทึกขัอมูลสำคัญ มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกร/ประชาชนผู้สนใจ ทั้งบริการด้านกฎหมาย บริการด้านการจัดที่ดิน การมอบเอกสารสิทธิ (ส.ป.ก. 4-01) และบริการอื่นๆ