ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ติดตามงาน นำนโยบายถ่ายทอดสู่เจ้าหน้าที่ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร เชียงราย-พะเยา-น่าน

นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ นโยบายและรายงานสรุปแผนงานของสำนักงานการปฏิรูป ที่ดินจังหวัดเชียงราย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจังหวัดพะเยา และสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วย นายกิตติ แดงพลอย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา นายประดิษฐ์ ใจรังษี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจและประสานราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน 


 
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนเลขาธิการ ส.ป.ก. (ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ได้แจ้งข้อสั่งการในการประชุมของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) และข้อสั่งการของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. แก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด ได้รับทราบ ดังนี้ 1.การบริหารจัดการสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ขอให้ดำเนินการอย่างมีระบบและมีมาตรฐานที่ดีตามหลักเกณฑ์ 2.ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจในภาพรวมของกระทรวงเกษตรฯ ด้วยการผลักดันและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกลไก คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) 3.การอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) โดยกำหนดจะจัดการฝึกอบรมระหว่างเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายตามนโยบาย กษ. รวม 30,816 ราย และ4.ในกรณีมีเหตุการณ์ หรือข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งที่ดำเนินเรียบร้อยแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ขอให้ส.ป.ก.จังหวัด รายงานให้ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป
   
ทั้งนี้ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม นายกิตติ แดงพลอย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา นายประดิษฐ์ ใจรังษี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามภารกิจ รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมแปลงที่ดินของเกษตรกร ได้แก่

พื้นที่การขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบัว ตามโครงการการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (การปรับปรุงแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน) ณ บ้านหัวฝาย หมู่ 3 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ณ บ้านป่าบงใต้ หมู่ 12 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแปลงเกษตรกรรมของนายอำนวย จุ่มดี เนื้อที่ 30 ไร่ ประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เพาะเลี้ยงไส้เดือน ปลูกพืชผักสวนครัว และเพาะเห็ด ปัจจุบัน ทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ใช้แรงงานในครัวเรือน มีรายได้จากการเก็บเห็ด วันละ 2,000 บาท สร้างรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืน

ตรวจเยี่ยมพื้นที่บ้านแม่กาห้วยเคียน 
หมู่ 2 และหมู่ 16 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และตรวจเยี่ยมการแปรรูปสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพบสุข โดยมี นายอดุลย์ อ้อยหวาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 และนางภคพร อ้อยหวาน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพบสุข กล่าวถึงความเป็นมาและให้การต้อนรับ ปี 2557 เริ่มดำเนินการธุรกิจเกษตร จากการรวมกลุ่มสมาชิก 50 ราย ระดมหุ้นเก็บเงินของสมาชิก รายละ 100 บาท ได้เงิน 5,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 100 ราย สมาชิกดำเนินการ ด้านผลิตภัณฑ์ (ยาหม่อง น้ำมันหมักผม) รวม 20 ราย มีรายได้ รายละ 4,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ มีบริการห้องอบสมุนไพร ครั้งละ 30 บาท ห้องนวดสมุนไพร ครั้งละ 100 บาท ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจที่มาเยี่ยมชมกิจการ ณ เขตปฏิรูปที่ดินบ้านต้ำ หมู่ 11 ตำบลบ้านต้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

และตรวจพื้นที่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำริม (อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ซึ่งจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2563) และตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงเกษตรกรรม การพัฒนาอาชีพ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ แปลงที่ดินของนางกรทิพย์ คำยัน โดยมี นายสมศักดิ์ หลวงยศ กำนันตำบลแสนทอง กล่าวรายงานสรุปความเป็นมาและให้การต้อนรับ และนายสมพงษ์ ถาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 กล่าวรายงานสภาพของพื้นที่ การประกอบอาชีพ ความต้องการ และปัญหาอุปสรรคของเกษตรกร ณ บ้านฮวก หมู่ 4 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน