วันนี้ (23 ม.ค.62) นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีการนำพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกน้ำหนักเบาไม่สิ้นเปลืองค่าขนส่ง จึงถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายโดยมีการนำไปใช้ทดแทนวัสดุอื่นๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12% ของประมาณปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน มีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์ประมาณเฉลี่ยปีละ 0.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลือ 1.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปื้อน อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว เป็นต้น เมื่อใช้แล้วจะถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยหากถูกฝังกลบอยู่ในดินจะใช้เวลาย่อยสลายนานนับร้อยปี ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและพื้นที่ฝังกลบ และเป็นสาเหตุทำให้เกิดมลพิษทางดิน นอกจากนี้การทิ้งขว้างขยะพลาสติกกระจัดกระจายทั่วไป มักก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ำในเมือง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนัก ปัญหาขยะลอยในแม่น้ำ ลำคลอง บางส่วนลงสู่ท้องทะเลส่งผลกระทบต่อแหล่งปะการังและสัตว์ทะเลต่างๆ จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะถุงพลาสติก รัฐบาลจึงมีนโยบายรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อลดผลกระทบอันเกิดขึ้นจากการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานสนองนโยบายดังกล่าว ได้ประกาศเจตนารมย์เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในการลดการใช้พลาสติก หูหิ้ว และกล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยใช้หลักการ 3 R ประกอบด้วย 1.ลดการใช้ (Reduce) โดยลดปริมาณการใช้ลงโดยใช้เท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อลดการสูญเปล่าและลดปริมาณขยะให้มากที่สุด 2.การใช้ซ้ำ (Reuse) โดยการนำของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้อีกโดยไม่ผ่านขบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพ 3.การนำมาแปรรูปใหม่ (Recycle) เป็นการนำขยะรีไซเคิลหรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือร่วมใจกันร่วมกันดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในสำนักงาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร ส่งเสริมให้มีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก หรือใช้ตะกร้า ปิ่นโต ภาชนะหรือใช้วัสดุธรรมชาติในการใส่อาหาร เพื่อช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง ช่วยลดมลพิษทางดิน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน